Măsura M6/6B

“Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea minorităților”

În etapa de analiză diagnostic și din analiza SWOT a rezultat că zona de nord a județului Brașov se confruntă cu două situații sensibile, care necesită intervenție cu prioritate: precaritatea serviciilor sociale oferite grupurilor dezavantajate și ponderea relativ mare a comunității rome - care se află în risc crescut de excluziune socială și marginalizare. Așa cum reiese și din calculul indicelui IDUL, multe comunități din teritoriul GAL ATBN se confruntă cu un grad ridicat de sărăcie - opt din cele treisprezece localități sunt caracterizate ca zone sărace pentru care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) are valori mai mici sau egale cu 55. Acest indice relevă faptul că o pondere mare a populației, în special cea de etnie romă, care trăiește în comunități marginalizate, se confruntă cu sărăcia severă. În cadrul aceleiași comunități întâlnim și o natalitate ridicată. Astfel, un grup vulnerabil numeros din teritoriu este reprezentat de copiii care provin din familii aflate în situații de risc.

Alte grupuri vulnerabile sunt reprezentate de persoanele cu dizabilități, copii abandonați sau care provin din familii monoparentale, victime ale violenței în familie, vârstnicii  și alte categorii. Înființarea unor centre în care aceștia să primească asistență de specialitate și să beneficieze de posibilitatea de a desfășura diferite activități care să contribuie la diminuarea riscului de excluziune socială a acestor grupuri vulnerabile este o necesitate pentru teritoriul GAL ATBN, în prezent neexistând decât un centru rezidențial pentru vârstnici și două centre de plasament pentru copiii abandonați.

Prezența minorității rome într-o pondere așa de mare la nivelul teritoriului, mai exact 40%, atrage de la sine o serie de probleme majore cu care se confruntă această minoritate: sărăcie, lipsa educației, probleme de sănătate, șomaj, dependență de stat (ajutoare sociale), discriminare și excluziune socială.

Pentru persoanele care aparțin unuia dintre grupurile enumerate și fac parte și din minoritatea romă riscul excluziunii sociale și marginalizării este și mai mare.

Prin această măsură se vor finanța, astfel, proiecte care vor contribui la incluziunea socială a acestor categorii dezavantajate, vulnerabile și marginalizate.

Obiectiv specific al MăsuriiM6/6B: Creșterea calității vieții în teritoriul GAL ATBN prin consolidarea capitalului social, integrarea socială a grupurilor vulnerabile, revitalizarea patrimoniului local și modernizarea serviciilor de bază și a infrastructurii la scară mică.

Obiectiv de dezvoltare rurală 3: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 lit. c).

Măsura M6/6B contribuie la Prioritatea 6"Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale",  prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 "Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale" din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  inovare; mediu și climă.

Inovare: în teritoriul GAL se va putea finanța pentru prima data înființarea unor centre sociale multifuncționale care acordă asistență de specialitate integrată grupurilor dezavantajate.

Mediu și climă: proiectele vor avea ca scop diminuarea/limitareaefectelor negative asupra mediului.Tipuri de acțiuni (enumerarea nu este limitativă, ci exemplificativă): dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; valorificarea oportunităților de a utiliza resurse locale și materiale ușor degradabile pentru reducerea nivelului de poluare în cazul construcțiilor (poluarea aerului, apei, solului). Pe parcursul lucrărilor de construcţii - montaj se vor lua măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri rezultate sau refolosirea materialelor rezultate, după caz.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M6/6B "Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților" este complementară cu Măsura M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN".  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:M6/6B "Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților" contribuie împreună cu M3/6A "Diversificarea activităților neagricole", M4/6A "Modernizarea activităților neagricole", Măsura M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL" la îndeplinirea Priorității 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale", prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

  • Lansarea apelului de selecție  Măsura M6/6B EURI Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea minorităților: M19.2 (M6/6B EURI) - 01/22 - 14.11.2022- Publicat în 28.09.2022

>> Descarca apel de lansare simplificat

>> Descarca Apel de lansare detaliat

Documente aferente sesiunii 1_2022 (10.10.2022 – 14.11.2022)

>> GHIDUL MĂSURII M6/6B 

>> Cererea de Finanţare – Anexa 1;

>> Memoriu justificativ – Anexa 2;

>> Anexa_MJ 1

>>Anexa MJ 2

>> Fișa măsurii-Anexa 3

>> Declaratie plati catre GAL – Anexa 4;

>> Declarație prelucrare date cu caracter personal - Anexa 5;

>> Fișa de verificare a conformității – Anexa 6;

>> Fișa de verificare a eligibilității – Anexa 7;

>> Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 8

>> Procedura de evaluare și selecție – Anexa 9.

 

  • Prelungirea apelului de selecție  Măsura M6/6B – Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea minorităților : M19.2 (M6/6B) - 03/20 - 15.02.2021

>> Descarca apel de prelungire simplificat

>> Descarca Apel de prelungire detaliat

 

  • Prelungirea apelului de selecție  Măsura M6/6B – Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea minorităților : M19.2 (M6/6B) - 03/20 - 15.02.2021

>> Descarca apel de prelungire simplificat

>> Descarca Apel de prelungire detaliat

Publicat in data de 26.01.2021

 

  • Lansarea apelului de selecție  Măsura M6/6B – Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea minorităților : M19.2 (M6/6B) - 03/20 - 15.02.2021 - Publicat 11.12.2020

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documente aferente sesiunii 3_2020 (23.12.2020 – 15.02.2021)

>> GHIDUL MĂSURII M6/6B 

>> Cererea de Finanţare – Anexa 1;  

>> Studiul de fezabilitate conform HG907-2016 – Anexa 2;

>> Anexa 2.1_Memoriu justificativ

>> Anexa_MJ 1

>>Anexa MJ 2

>> Fișa măsurii - Anexa 3

>> Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 4;

>> Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 5;

>> Declarație prelucrare date cu caracter personal - Anexa 6;

>> Fișa de verificare a conformității – Anexa 7;

>> Fișa de verificare a eligibilității – Anexa 8;

>> Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 9;

>> Procedura de evaluare și selecție – Anexa 10;

 

  • Lansarea apelului de selecție  Măsura M6/6B – Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea minorităților : M19.2 (M6/6B) - 02/20- 30.09.2020 - Publicat 18.08.2020

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documente aferente sesiunii 2_2020 (31.08.2020 – 30.09.2020)

>> GHIDUL MĂSURII M6/6B 

>> Cererea de Finanţare – Anexa 1;  

>> Studiul de fezabilitate conform HG907-2016 – Anexa 2;

>> Anexa 2.1_Memoriu justificativ

>> Anexa_MJ 1

>>Anexa MJ 2

>> Fișa măsurii - Anexa 3

>> Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa4;

>> Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 5;

>> Declarație prelucrare date cu caracter personal - Anexa 6;

>> Fișa de verificare a conformității – Anexa 7;

>> Fișa de verificare a eligibilității – Anexa 8;

>> Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 9;

>> Procedura de evaluare și selecție – Anexa 10;

 

 

Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

>>FIȘA MĂSURII M6/6B

  • Prelungirea apelului de selecție  Măsura M6/6B – Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea minorităților : M19.2 (M6/6B) - 01/18- 28.09.2018

>> Descarca apel de prelungire simplificat

>> Descarca Apel de prelungire detaliat

Publicat in data de 28.11.2018

 

  • Prelungirea apelului de selecție  Măsura M6/6B – Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea minorităților : M19.2 (M6/6B) - 01/18- 28.09.2018

>> Descarca apel de prelungire simplificat

>> Descarca Apel de prelungire detaliat

Publicat in data de 23.10.2018

 

  • Prelungirea apelului de selecție  Măsura M6/6B – Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea minorităților : M19.2 (M6/6B) - 01/18- 28.09.2018

>> Descarca apel de prelungire simplificat

>> Descarca Apel de prelungire detaliat

Publicat in data de 26.09.2018


  • Lansarea apelului de selecție  Măsura M6/6B – Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea minorităților : M19.2 (M6/6B) - 01/18- 28.09.2018

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documente aferente sesiunii 1_2018 (27.07.2018 – 28.09.2018)

>> GHIDUL MĂSURII M6/6B 

>> Cererea de Finanţare – Anexa 1;  

>> Studiul de fezabilitate conform HG907-2016 – Anexa 2;

>> Fișa măsurii – Anexa 3;

>> Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 4;

>> Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 5;

>> Declarație prelucrare date cu caracter personal – Anexa 6;

>> Fișa de verificare a conformității – Anexa 7;

>> Fișa de verificare a eligibilității – Anexa 8;

>> Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 9;

>> Procedura de evaluare și selecție – Anexa 10;

 

Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

>>FIȘA MĂSURII M6/6B

Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.