Măsura M5/6B

“Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN”

Conform analizei diagnostic și analizei SWOT, teritoriul GAL Asociația Transilvană Brașov Nord se remarcă printr-un valoros patrimoniu cultural (biserici fortificate, castele, cetăți, arhitectură tradițională, obiceiuri, tradiții, meșteșuguri locale, peisaj arhitectural sătesc) care este insuficient pus în valoare și care, din păcate, este în pericol de a se pierde, fapt ce poate conduce la pierderea identității culturale a satelor. La acesta se adaugă un număr mare de arii naturale protejate Natura 2000 și pajiști cu valoare naturală ridicată, în care sunt necesare intervenții de conservare, acțiuni de conștientizare, punere în valoare și promovare.

Conservarea acestui patrimoniu este necesară atât pentru păstrarea identității culturale a zonei, cât și pentru a beneficia de oportunitățile de dezvoltare turistică a teritoriului. În strânsă corelare cu patrimoniul cultural și natural se află infrastructura turistică și de agrement de uz public, care vine ca o acțiune complementară, de punere în valoare a patrimoniului existent, adaptat specificului local și cu impact limitat asupra mediului.

În urma elaborării analizei SWOT, un punct slab al capitolului Teritoriu și populație este reprezentat de slaba dezvoltare a infrastructurii de bază - lipsa piețelor locale, a punctelor de sacrificare a animalelor, deși majoritatea populației se ocupă cu creșterea animalelor. Susținerea tuturor acestor tipuri investiții va contribui la creșterea calității vieții în teritoriul GAL ATBN.

Obiectivele specifice ale măsurii 5/6B: Creșterea calității vieții în teritoriul GAL ATBN prin consolidarea capitalului social, integrarea socială a grupurilor vulnerabile, revitalizarea patrimoniului local și modernizarea serviciilor de bază și a infrastructurii la scară mică.

Obiective de dezvoltare rurală 2 și 3: asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 lit. b) și c).

Măsura 5/6B contribuie la Prioritatea 6"Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale" și la Prioritatea 5 "Promovarea utilizării eficiente a resurselor și spijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic" prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 "Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale" din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6 B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivul transversal ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare și  mediu.

Inovare: prin această măsură se va putea finanța pentru prima dată în teritoriul GAL restaurarea patrimoniului valoros local care nu este inclus în Lista Monumentelor clasa a si b, cu respectarea tehnicilor și materialelor tradiționale, locale. Totodată, vor putea fi finanțate proiecte care propun servicii inovative care să contribuie la îmbătrânirea activă sau alternative la transportul public.

Mediu: proiectele vor urmări diminuarea/limitareaefectelor negative asupra mediului.Tipuri de acțiuni (enumerarea nu este limitativă, ci exemplificativă): dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; modernizarea activităților prin dotarea cu tehnologii și echipamenete cu un consum redus de energie; restaurarea ecosistemelor naturale, inclusiv ale siturilor HNV; valorificare oportunităților de a utiliza resurse locale și materiale ușor degradabile pentru reducerea nivelului de poluare în cazul construcțiilor (poluarea aerului, apei, solului).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN" este complementară cu Măsura M6/6B "Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților".

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL" contribuie împreună cu M3/6A "Diversificarea activităților neagricole", M4/6A "Modernizarea activităților neagricole", M6/6B "Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților" la îndeplinirea" Priorității 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale", prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.


Lansarea apelului de selecție Măsura M5/6B  “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” -  M19.2 (M5/6B) -11/2023 – 10.08.2023 - Publicat in 24.05.2023

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

Documente aferente sesiunii 11_2023 (12.06.2023– 10.08.2023)

>>Ghidul Solicitantului masura M5/6B

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.1 Cerere-de-finantare-M5 6B infrastructura de baza

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.2 Cerere de finantare M5 6B patrimoniu cultural

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907;

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>>Anexa 2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

>>Anexa 2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>>Memoriu Justificativ -Anexa 3;

>>Anexa 3B

>>Anexa 3C

>>Fișa măsurii – Anexa 4;

>>Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 5;

>>Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 6;

>>Declarație prelucrare date cu caracter personal – Anexa 7;

>>Fișa de verificare a conformității– Anexa 8;

>>Fișa de verificare a eligibilității– Anexa 9;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 10;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura de baza la scara mică -Anexa 11.1;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura patrimoniu cultural -Anexa 11.2;

>>Declaratie neincadrare în firme în dificultate -Anexa 12;

>>Declaratie privind respectarea regulilor cumului de minimis -Anexa 13;

>>Angajament privind utilizarea cofinantarii private -Anexa 14;

>>Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

>>Recomandare analiză cost-beneficiu – Anexa 16.

 


Lansarea apelului de selecție Măsura M5/6B  “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” -  M19.2 (M5/6B) -10/2023 – 20.03.2023 - Publicat in 08.02.2023

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

Documente aferente sesiunii 10_2023 (20.02.2023– 20.03.2023)

>>Ghidul Solicitantului masura M5/6B

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.1 Cerere-de-finantare-M5 6B infrastructura de baza

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.2 Cerere de finantare M5 6B patrimoniu cultural

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907;

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>>Anexa 2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

>>Anexa 2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>>Memoriu Justificativ -Anexa 3;

>>Anexa 3B

>>Anexa 3C

>>Fișa măsurii – Anexa 4;

>>Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 5;

>>Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 6;

>>Declarație prelucrare date cu caracter personal – Anexa 7;

>>Fișa de verificare a conformității– Anexa 8;

>>Fișa de verificare a eligibilității– Anexa 9;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 10;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura de baza la scara mică -Anexa 11.1;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura patrimoniu cultural -Anexa 11.2;

>>Declaratie neincadrare în firme în dificultate -Anexa 12;

>>Declaratie privind respectarea regulilor cumului de minimis -Anexa 13;

>>Angajament privind utilizarea cofinantarii private -Anexa 14;

>>Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

>>Recomandare analiză cost-beneficiu – Anexa 16.

 

Prelungirea apelului de selecție Măsura M5/6B  “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” -  M19.2 (M5/6B) -09/2022 – 26.09.2022 - Publicat in 23.09.2022

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

Lansarea apelului de selecție Măsura M5/6B  “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” -  M19.2 (M5/6B) -09/2022 – 26.09.2022 - Publicat in 10.08.2022

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

Documente aferente sesiunii 9_2022 (25.08.2022– 26.09.2022)

>>Ghidul Solicitantului masura M5/6B

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.1 Cerere-de-finantare-M5 6B infrastructura de baza

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.2 Cerere de finantare M5 6B patrimoniu cultural

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907;

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>>Anexa 2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

>>Anexa 2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>>Memoriu Justificativ -Anexa 3;

>>Anexa 3B

>>Anexa 3C

>>Fișa măsurii – Anexa 4;

>>Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 5;

>>Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 6;

>>Declarație prelucrare date cu caracter personal – Anexa 7;

>>Fișa de verificare a conformității– Anexa 8;

>>Fișa de verificare a eligibilității– Anexa 9;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 10;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura de baza la scara mică -Anexa 11.1;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura patrimoniu cultural -Anexa 11.2;

>>Declaratie neincadrare în firme în dificultate -Anexa 12;

>>Declaratie privind respectarea regulilor cumului de minimis -Anexa 13;

>>Angajament privind utilizarea cofinantarii private -Anexa 14;

>>Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

>>Recomandare analiză cost-beneficiu – Anexa 16.

 

Lansarea apelului de selecție Măsura M5/6B  “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” -  M19.2 (M5/6B) -08/2021 – 21.01.2022 - Publicat in 26.11.2021

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

Documente aferente sesiunii 8_2021 (10.12.2021– 21.01.2022)

>>Ghidul Solicitantului masura M5/6B

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.1 Cerere-de-finantare-M5 6B infrastructura de baza

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.2 Cerere de finantare M5 6B patrimoniu cultural

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907;

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>>Anexa 2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

>>Anexa 2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>>Memoriu Justificativ -Anexa 3;

>>Anexa 3B

>>Anexa 3C

>>Fișa măsurii – Anexa 4;

>>Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 5;

>>Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 6;

>>Declarație prelucrare date cu caracter personal – Anexa 7;

>>Fișa de verificare a conformității– Anexa 8;

>>Fișa de verificare a eligibilității– Anexa 9;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 10;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura de baza la scara mică -Anexa 11.1;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura patrimoniu cultural -Anexa 11.2;

>>Declaratie neincadrare în firme în dificultate -Anexa 12;

>>Declaratie privind respectarea regulilor cumului de minimis -Anexa 13;

>>Angajament privind utilizarea cofinantarii private -Anexa 14;

>>Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

>>Recomandare analiză cost-beneficiu – Anexa 16.

 

Lansarea apelului de selecție Măsura M5/6B  “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” -  M19.2 (M5/6B)  07/2021 – 05.10.2021 - Publicat in 16.08.2021

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

Documente aferente sesiunii 7_2021 (31.08.2021– 05.10.2021)

>>Ghidul Solicitantului masura M5/6B

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.1 Cerere-de-finantare-M5 6B infrastructura de baza

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.2 Cerere de finantare M5 6B patrimoniu cultural

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907;

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>>Anexa 2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

>>Anexa 2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>>Memoriu Justificativ -Anexa 3;

>>Anexa 3B

>>Anexa 3C

>>Fișa măsurii – Anexa 4;

>>Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 5;

>>Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 6;

>>Declarație prelucrare date cu caracter personal – Anexa 7;

>>Fișa de verificare a conformității– Anexa 8;

>>Fișa de verificare a eligibilității– Anexa 9;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 10;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura de baza la scara mică -Anexa 11.1;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura patrimoniu cultural -Anexa 11.2;

>>Declaratie neincadrare în firme în dificultate -Anexa 12;

>>Declaratie privind respectarea regulilor cumului de minimis -Anexa 13;

>>Angajament privind utilizarea cofinantarii private -Anexa 14;

>>Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

>>Recomandare analiză cost-beneficiu – Anexa 16.

  

Lansarea apelului de selecție Măsura M5/6B  “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” -  M19.2 (M5/6B)  06/2021 – 22.02.2021 - Publicat in 11.01.2021

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

 Documente aferente sesiunii 6_2021 (22.01.2021– 22.02.2021).  

>>Ghidul Solicitantului masura M5/6B

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.1 Cerere-de-finantare-M5 6B infrastructura de baza

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.2 Cerere de finantare M5 6B patrimoniu cultural

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907;

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>>Anexa 2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

>>Anexa 2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>>Memoriu Justificativ -Anexa 3;

>>Anexa 3B

>>Anexa 3C

>>Fișa măsurii – Anexa 4;

>>Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 5;

>>Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 6;

>>Declarație prelucrare date cu caracter personal – Anexa 7;

>>Fișa de verificare a conformității– Anexa 8;

>>Fișa de verificare a eligibilității– Anexa 9;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 10;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura de baza la scara mică -Anexa 11.1;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura patrimoniu cultural -Anexa 11.2;

>>Declaratie neincadrare în firme în dificultate -Anexa 12;

>>Declaratie privind respectarea regulilor cumului de minimis -Anexa 13;

>>Angajament privind utilizarea cofinantarii private -Anexa 14;

>>Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

>>Recomandare analiză cost-beneficiu – Anexa 16.

 

Lansarea apelului de selecție Măsura M5/6B  “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” -  M19.2 (M5/6B) - 05/2020 – 07.09.2020 - Publicat in 13.07.2020

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

 Documente aferente sesiunii 5_2020 (27.07.2020– 07.09.2020).  

>>Ghidul Solicitantului masura M5/6B

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.1 Cerere-de-finantare-M5 6B infrastructura de baza

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.2 Cerere de finantare M5 6B patrimoniu cultural

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907;

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>>Anexa 2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

>>Anexa 2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>>Memoriu Justificativ -Anexa 3;

>>Anexa 3B

>>Anexa 3C

>>Fișa măsurii – Anexa 4;

>>Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 5;

>>Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 6;

>>Declarație prelucrare date cu caracter personal – Anexa 7;

>>Fișa de verificare a conformității– Anexa 8;

>>Fișa de verificare a eligibilității– Anexa 9;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 10;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura de baza la scara mică -Anexa 11.1;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura patrimoniu cultural -Anexa 11.2;

>>Declaratie neincadrare în firme în dificultate -Anexa 12;

>>Declaratie privind respectarea regulilor cumului de minimis -Anexa 13;

>>Angajament privind utilizarea cofinantarii private -Anexa 14;

>>Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

>>Recomandare analiză cost-beneficiu – Anexa 16.

 

Lansarea apelului de selecție Măsura M5/6B  “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” -  M19.2 (M5/6B) - 04/19 – 16.12.2019 - Publicat in 04.11.2019

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

 Documente aferente sesiunii 4_2019 (15.11.2019– 16.12.2019).  

>>Ghidul Solicitantului masura M5/6B

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.1 Cerere-de-finantare-M5 6B infrastructura de baza

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.2 Cerere de finantare M5 6B patrimoniu cultural

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907;

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>>Anexa 2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

>>Anexa 2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>>Memoriu Justificativ -Anexa 3;

>>Anexa 3B

>>Anexa 3C

>>Fișa măsurii – Anexa 4;

>>Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 5;

>>Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 6;

>>Declarație prelucrare date cu caracter personal – Anexa 7;

>>Fișa de verificare a conformității– Anexa 8;

>>Fișa de verificare a eligibilității– Anexa 9;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 10;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura de baza la scara mică -Anexa 11.1;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura patrimoniu cultural -Anexa 11.2;

>>Declaratie neincadrare în firme în dificultate -Anexa 12;

>>Declaratie privind respectarea regulilor cumului de minimis -Anexa 13;

>>Angajament privind utilizarea cofinantarii private -Anexa 14;

>>Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

>>Recomandare analiză cost-beneficiu – Anexa 16.

 

      Lansarea apelului de selecție Măsura M5/6B  “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” -  M19.2(M5/6B) - 03/19 – 09.09.2019Publicat in 19.07.2019

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

 Documente aferente sesiunii 3_2019 (05.08.2019– 09.09.2019).  

>>Ghidul Solicitantului masura M5/6B

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.1 Cerere-de-finantare-M5 6B infrastructura de baza

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.2 Cerere de finantare M5 6B patrimoniu cultural

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907;

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>>Anexa 2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

>>Anexa 2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>>Memoriu Justificativ -Anexa 3;

>>Anexa 3B

>>Anexa 3C

>>Fișa măsurii – Anexa 4;

>>Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 5;

>>Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 6;

>>Declarație prelucrare date cu caracter personal – Anexa 7;

>>Fișa de verificare a conformității– Anexa 8;

>>Fișa de verificare a eligibilității– Anexa 9;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 10;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura de baza la scara mică -Anexa 11.1;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura patrimoniu cultural -Anexa 11.2;

>>Declaratie neincadrare în firme în dificultate -Anexa 12;

>>Declaratie privind respectarea regulilor cumului de minimis -Anexa 13;

>>Angajament privind utilizarea cofinantarii private -Anexa 14;

>>Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

>>Recomandare analiză cost-beneficiu – Anexa 16.

  •  
  • Lansarea apelului de selecție Măsura M5/6B  “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” -  M19.2(M5/6B) - 02/19 – 01.07.2019 - Publicat in 07.05.2019

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

 Documente aferente sesiunii 2_201(20.05.2019– 01.07.2019).  

>>Ghidul Solicitantului masura M5/6B

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.1 Cerere-de-finantare-M5 6B infrastructura de baza

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.2 Cerere de finantare M5 6B patrimoniu cultural

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907;

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>>Anexa 2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

>>Anexa 2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>>Memoriu Justificativ -Anexa 3;

>>Anexa 3B

>>Anexa 3C

>>Fișa măsurii – Anexa 4;

>>Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 5;

>>Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 6;

>>Declarație prelucrare date cu caracter personal – Anexa 7;

>>Fișa de verificare a conformității– Anexa 8;

>>Fișa de verificare a eligibilității– Anexa 9;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 10;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura de baza la scara mică -Anexa 11.1;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura patrimoniu cultural -Anexa 11.2;

>>Declaratie neincadrare în firme în dificultate -Anexa 12;

>>Declaratie privind respectarea regulilor cumului de minimis -Anexa 13;

>>Angajament privind utilizarea cofinantarii private -Anexa 14;

>>Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

>>Recomandare analiză cost-beneficiu – Anexa 16.

 

  • Lansarea apelului de selecție Măsura M5/6B  “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” -  M19.2(M5/6B) - 01/18 – 29.01.2019 - Publicat in 16.11.2018

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

 Documente aferente sesiunii 1_201(29.11.2018 – 29.01.2019). 

 

>>Ghidul Solicitantului masura M5/6B

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.1 Cerere-de-finantare-M5 6B infrastructura de baza

>>Cererea de Finanţare – Anexa 1.2 Cerere de finantare M5 6B patrimoniu cultural

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907;

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>>Anexa 2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

>>Anexa 2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>>Anexa 2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>>Memoriu Justificativ -Anexa 3;

>>Anexa 3B

>>Anexa 3C

>>Fișa măsurii – Anexa 4;

>>Model Hotarare de Consiliu Local privind implementare proiect – Anexa 5;

>>Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR – Anexa 6;

>>Declarație prelucrare date cu caracter personal – Anexa 7;

>>Fișa de verificare a conformității– Anexa 8;

>>Fișa de verificare a eligibilității– Anexa 9;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Anexa 10;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura de baza la scara mică -Anexa 11.1;

>>Fișă de verificare pe teren infrastructura patrimoniu cultural -Anexa 11.2;

>>Declaratie neincadrare în firme în dificultate -Anexa 12;

>>Declaratie privind respectarea regulilor cumului de minimis -Anexa 13;

>>Angajament privind utilizarea cofinantarii private -Anexa 14;

>>Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

>>Recomandare analiză cost-beneficiu – Anexa 16

 

 

 

Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

>>FIȘA MĂSURII M5/6B

>>FIȘA MĂSURII M5/6B - modificata

 


Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.