Măsura M4/6A

Modernizarea activităților neagricole

Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică, doar puțin peste 5% din populația teritoriului este angajată în cadrul unor societăți comerciale. În lista principalilor angajatori ai județului, din punct de vedere al cifrei de afaceri, nu se află niciunul cu punct de lucru în teritoriul aferent ATBN. În anul 2014, 64% din totalul angajaților figurau în cadrul unor întreprinderi din orașul Rupea și în comuna Hoghiz, unde se concentrează mai multe firme, care sunt și cei mai mari angajatori din teritoriu. În majoritatea localităților din teritoriu, numărul de întreprinderi înregistrate este între 5 și 24 per localitate, principalul sector în care activează fiind comerțul (cu amănuntul în magazine nespecializate sau magazine mici specializate cu vânzare de diverse produse alimentare sau nealimentare).

Dezvoltarea de activități non-agricole reprezintă o oportunitate importantă, atât din perspectiva creării de locuri de muncă, cât și din cea a creșterii atractivității zonei și implicit, a menținerii în teritoriu a tinerilor. Totodată, o paletă diversificată de servicii influențează și interesul turiștilor.

Obiectiv specific al măsurii4/6A: Dezvoltarea durabilă a economiei locale prin valorificarea responsabilă a resurselor locale, diversificarea serviciilor și produselor și crearea de locuri de muncă.

Obiective de dezvoltare rurală 3 și 2: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, respectiv asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 lit. b) și c).

Măsura M4/6A contribuie la Prioritatea 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale" și la Prioritatea 5 "Promovarea utilizării eficiente a resurselor și spijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic" prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art.19 "Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor" din Reg. (UE) nr. 1305/2013, mai exact alin. 1, lit. b) investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție6AFacilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.

Măsura contribuie secundar și la Domeniul de intervențieDI 5CFacilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare; mediu și climă;

Inovare: Prin măsură se vor sprijini investițiile în tehnologii și echipamente cu caracter inovator, care vor conduce la creșterea viabilității economice a afacerilor existente.

Mediu și climă: proiectele vor avea ca scop diminuarea/limitareaefectelor negative asupra mediului.Tipuri de acțiuni (enumerarea nu este limitativă, ci exemplificativă): dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; finanțarea și prioritizarea activităților productive care folosesc resurse locale neutilizate până în prezent; modernizarea activităților prin dotarea cu tehnologii și echipamenete cu un consum redus de energie.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M4/6A "Modernizarea activităților neagricole" este complementară cu măsura M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN" și cu măsura M7/1B "Consolidarea capitalului social".

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M4/6A "Modernizarea activităților neagricole" contribuie împreună cu măsurile M3/6A "Diversificarea activităților neagricole", M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN", M6/6B "Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților" la îndeplinirea Priorității 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale", prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

­


  • Lansarea apelului de selecție Măsura M4/6A Modernizarea activităților neagricole M19.2(M4/6A) - 06/23 – 04.09.2023 - Publicat in 12.07.2023

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Documente aferente sesiunii 6_2023 (31.07.2023 – 04.09.2023) 

>>Ghidul Solicitantului - Masura M4/6A - Modernizarea activitatilor nonagricole

>> Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>> Anexa_2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari 

>> Anexa_2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

>>Anexa 2B – Memoriul Justificativ

>> Anexa 2B – Memoriul Justificativ_Anexa B

>> Anexa 2B – Memoriul Justificativ _Anexa C

>> Model contract de finanțare - Anexa 3;

>> Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>> Fişa Masurii M4/6A- Anexa 5;

>> Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>> Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>> Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>> Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>> Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>> Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>> Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 9;

>> Procedura de evaluare și selecție - Anexa 10;

>> Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 11;

>> Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 12;

>> Fișa de verificare pe teren - Anexa 13;

>> Fișa de verificare a criteriilor de selcție - Anexa 14;

>> Declaratie prelucrare date cu caracter personal pentru solicitanti- Anexa 15 

>> Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii Anexa 16

 


  • Lansarea apelului de selecție Măsura M4/6A Modernizarea activităților neagricole M19.2(M4/6A) - 05/23 – 10.04.2023 - Publicat in 16.02.2023

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

Documente aferente sesiunii 5_2023 (28.02.2023 – 10.04.2023) 

>>Ghidul Solicitantului - Masura M4/6A - Modernizarea activitatilor nonagricole

>> Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>> Anexa_2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari 

>> Anexa_2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

>>Anexa 2B – Memoriul Justificativ

>> Anexa 2B – Memoriul Justificativ_Anexa B

>> Anexa 2B – Memoriul Justificativ _Anexa C

>> Model contract de finanțare - Anexa 3;

>> Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>> Fişa Masurii M4/6A- Anexa 5;

>> Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>> Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>> Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>> Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>> Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>> Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>> Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 9;

>> Procedura de evaluare și selecție - Anexa 10;

>> Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 11;

>> Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 12;

>> Fișa de verificare pe teren - Anexa 13;

>> Fișa de verificare a criteriilor de selcție - Anexa 14;

>> Declaratie prelucrare date cu caracter personal pentru solicitanti- Anexa 15 

>> Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii Anexa 16


  • Lansarea apelului de selecție Măsura M4/6A Modernizarea activităților neagricole M19.2(M4/6A) - 04/18 – 05.12.2018 - Publicat in 23.10.2018

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

Documente aferente sesiunii 4_201(05.11.2018 – 05.12.2018). 

>>Ghidul Solicitantului - Masura M4/6A - Modernizarea activitatilor nonagricole _ sesiunea 4 / 2018

>> Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>> Anexa_2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari 

>> Anexa_2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

>>Anexa 2B – Memoriul Justificativ

>> Anexa 2B – Memoriul Justificativ_Anexa B

>> Anexa 2B – Memoriul Justificativ _Anexa C

>> Model contract de finanțare - Anexa 3;

>> Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>> Fişa Masurii M4/6A- Anexa 5;

>> Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii

>> Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>> Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>> Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>> Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>> Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>> Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>> Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 9;

>> Procedura de evaluare și selecție - Anexa 10;

>> Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 11;

>> Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 12;

>> Fișa de verificare pe teren - Anexa 13; 

>> Fișa de verificare a criteriilor de selcție - Anexa 14;

>> Declaratie prelucrare date cu caracter personal pentru solicitanti  


  • Prelungirea apelului de selecție Măsura M4/6A Modernizarea activităților neagricole M19.2 (M4/6A) - 03/18- 03.08.2018

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

  • Lansarea apelului de selecție Măsura M4/6A Modernizarea activităților neagricole M19.2 (M4/6A) - 03/18- 16.07.2018

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

Documente aferente sesiunii 3_201(25.05.2018 – 16.07.2018). 

>>Ghidul Solicitantului - Masura M4/6A - Modernizarea activitatilor nonagricole _ sesiunea 3 / 2018

>> Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>> Anexa_2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari 

>> Anexa_2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

>>Anexa 2B – Memoriul Justificativ

>> Anexa 2B – Memoriul Justificativ_Anexa B

>> Anexa 2B – Memoriul Justificativ _Anexa C

>> Model contract de finanțare - Anexa 3;

>> Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>> Fişa Masurii M4/6A- Anexa 5;

>> Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii

>> Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>> Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>> Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>> Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>> Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>> Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>> Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 9;

>> Procedura de evaluare și selecție - Anexa 10;

>> Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 11;

>> Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 12;

>> Fișa de verificare pe teren - Anexa 13; 

>> Fișa de verificare a criteriilor de selcție - Anexa 14;


  • Lansarea apelului de selecție Măsura M4/6A Modernizarea activităților neagricole M19.2(M4/6A) - 02/17- 10.11.2017

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

  • Lansarea apelului de selecție Măsura M4/6A Modernizarea activităților neagricole M19.2(M4/6A) - 01/17- 11.09.2017

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

>>FIȘA MĂSURII M4/6A


Documente aferente sesiunii 2_201(02.10.2017 – 10.11.2017). 

>>Ghidul Solicitantului - Masura M4/6A - Modernizarea activitatilor nonagricole _ sesiunea 2 / 2017

>> Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>> Anexa_2A.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari 

>> Anexa_2A_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>> Anexa_2A_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

>>Anexa 2B – Memoriul Justificativ

>> Anexa 2B – Memoriul Justificativ_Anexa B

>> Anexa 2B – Memoriul Justificativ _Anexa C

>> Model contract de finanțare - Anexa 3;

>> Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>> Fişa Masurii M4/6A- Anexa 5;

>> Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii

>> Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>> Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>> Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>> Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>> Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>> Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>> Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 9;

>> Procedura de evaluare și selecție - Anexa 10;

>> Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 11;

>> Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 12;

>> Fișa de verificare pe teren - Anexa 13; 

>> Fișa de verificare a criteriilor de selcție - Anexa 14;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Documente aferente sesiunii 1_2017

>>Ghidul Solicitantului - Masura M4/6A - Modernizarea activitatilor nonagricole _ sesiunea 1 / 2017

>> Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>> Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

>> Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

>> Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

>> Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

>> Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

>> Model contract de finanțare - Anexa 3;

>> Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>> Fişa Masurii M4/6A- Anexa 5;

>> Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii

>> Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>> Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>> Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>> Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>> Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>> Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>> Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 9;

>> Procedura de evaluare și selecție - Anexa 10;

>>Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 11;

>> Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 12;

>> Fișa de verificare pe teren - Anexa 13;

>> Fișa de verificare a criteriilor de selcție - Anexa 14;

 

 

Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.