Măsura M3/6A

Diversificarea activităților neagricole

 

La nivelul anului 2014, în teritoriul GAL doar puțin peste 5% din populație era salariată în cadrul unor societăți comerciale locale, conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică. Dintre aceștia, 64% figurau în cadrul unor întreprinderi din orașul Rupea și în comuna Hoghiz, unde se concentrează mai multe firme, care sunt și cei mai mari angajatori din teritoriu. În majoritatea localităților din teritoriu, numărul de întreprinderi înregistrate este între 5 și 24 per localitate, principalul sector în care activează fiind comerțul (cu amănuntul în magazine nespecializate sau magazine mici specializate cu vânzare de diverse produse alimentare sau nealimentare).

Așa cum reiese și din analiza SWOT, lipsa posibilităților de angajare în domeniul non-agricol, determină un grad mare de ocupare a populației în agricultura de subzistență.

Pentru această categorie, o oportunitate atractivă o constituie dezvoltarea agroturismului, în contextul existenței unui bogat patrimoniu natural, cultural, al lipsei poluării și al amplasării teritoriului pe o rută turistică importantă - Brașov-Sighișoara.

Deopotrivă, în lista oportunităților pentru economia locală se află, înființarea de activități non-agricole (servicii/producție) în contextul în care paleta serviciilor oferite în teritoriu, atât pentru actorii locali, cât și pentru turiști este restrânsă și există resurse locale neutilizate care pot constitui materie primă pentru activități productive.

Sprijinirea creării microîntreprinderilor neagricole va genera noi locuri de muncă, preluând din surplusul forței de muncă din domeniul agricol. Totodată, diversificarea serviciilor va crește atractivitatea zonei și va diminua riscul migrației populației tinere către orașe.

Obiectiv specific al măsurii M3/6A: Dezvoltarea durabilă a economiei locale prin valorificarea responsabilă a resurselor locale, diversificarea serviciilor și produselor și crearea de locuri de muncă.

Obiective de dezvoltare rurală 3 și 2: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, respectiv asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 lit. b) și c).

Măsura M3/6A contribuie la Prioritatea 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale" și la Prioritatea 5 "Promovarea utilizării eficiente a resurselor și spijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic" prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art.19 "Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor" din Reg. (UE) nr. 1305/2013, mai exact alin. 1, lit. (a) ajutor la înființarea de întreprinderi, punctul (ii) activități neagricole în zone rurale.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă. Secundar, măsura contribuie și la Domeniul de intervenție 5C Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și rezidurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare; mediu și climă;

Inovare: Prin măsură se vor sprijini investițiile în activități de servicii sau producție care nu există la nivelul teritoriului, în tehnologii și echipamente cu caracter inovator.

Mediu și climă: proiectele vor avea ca scop diminuarea/limitarea efectelor negative asupra mediului. Tipuri de acțiuni (enumerarea nu este limitativă, ci exemplificativă): dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; finanțarea și prioritizarea activităților productive care folosesc resurse locale neutilizate până în prezent; modernizarea activităților prin dotarea cu tehnologii și echipamenete cu un consum redus de energie.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M3/6A "Diversificarea activităților neagricole este complementară" cu măsura M1/2A "Modernizarea activităților neagricole", cu măsura M2/2B "Tineri fermieri și ferme mici", cu măsura M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN" și cu măsura M7/1B "Consolidarea capitalului social".

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M3/6A "Diversificarea activităților neagricole" contribuie împreună cu măsurile M4/6A "Modernizarea activităților neagricole", M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN", M6/6B "Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților" la îndeplinirea Priorității 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale", prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.


Lansarea apelului de selecție Măsura M3/6A EURI Diversificarea activităților neagricole M19.2(M3/6A) - 03/24 – 29.04.2024 - Publicat 29.03.2024

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Documente aferente sesiunii 3_2024 (15.04.2024 – 29.04.2024)

>> Ghidul Solicitantului - Masura M3/6A EURI- Diversificarea activitatilor nonagricole

>>Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>>Planul de afaceri - Anexa 2;

>>Model contract de finanțare - Anexa 3;

>>Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>>Fişa Masurii M3/6A- Anexa 5;

>>Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>>Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>>Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>>Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>>Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>>Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat - Anexa 9;

>>Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 10;

>>Procedura de evaluare și selecție - Anexa 11;

>>Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 12;

>>Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 13;

>>Fișa de verificare pe teren - Anexa 14;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție - Anexa 15;

>>Declaratie prelucrare date cu caracter personal pentru solicitanti - Anexa 16;


Lansarea apelului de selecție Măsura M3/6A Diversificarea activităților neagricole M19.2(M3/6A) - 07/24 – 14.03.2024 - Publicat 29.01.2024

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Documente aferente sesiunii 7_2024 (12.02.2024 – 14.03.2024)

>> Ghidul Solicitantului - Masura M3/6A - Diversificarea activitatilor nonagricole

>>Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>>Planul de afaceri - Anexa 2;

>>Model contract de finanțare - Anexa 3;

>>Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>>Fişa Masurii M3/6A- Anexa 5;

>>Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>>Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>>Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>>Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>>Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>>Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat - Anexa 9;

>>Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 10;

>>Procedura de evaluare și selecție - Anexa 11;

>>Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 12;

>>Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 13;

>>Fișa de verificare pe teren - Anexa 14;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție - Anexa 15;

>>Declaratie prelucrare date cu caracter personal pentru solicitanti - Anexa 16;


Lansarea apelului de selecție Măsura M3/6A Diversificarea activităților neagricole M19.2(M3/6A) - 06/23 – 30.10.2023 - Publicat 06.10.2023

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Documente aferente sesiunii 6_2023 (19.10.2023 – 30.10.2023)

>> Ghidul Solicitantului - Masura M3/6A - Diversificarea activitatilor nonagricole

>>Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>>Planul de afaceri - Anexa 2;

>>Model contract de finanțare - Anexa 3;

>>Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>>Fişa Masurii M3/6A- Anexa 5;

>>Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>>Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>>Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>>Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>>Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>>Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat - Anexa 9;

>>Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 10;

>>Procedura de evaluare și selecție - Anexa 11;

>>Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 12;

>>Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 13;

>>Fișa de verificare pe teren - Anexa 14;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție - Anexa 15;

>>Declaratie prelucrare date cu caracter personal pentru solicitanti - Anexa 16;


Lansarea apelului de selecție Măsura M3/6A Diversificarea activităților neagricole M19.2(M3/6A) - 05/23 – 30.05.2023 - Publicat 30.03.2023

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Documente aferente sesiunii 5_2023 (20.04.2023 – 30.05.2023)

>> Ghidul Solicitantului - Masura M3/6A - Diversificarea activitatilor nonagricole

>>Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>>Planul de afaceri - Anexa 2;

>>Model contract de finanțare - Anexa 3;

>>Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>>Fişa Masurii M3/6A- Anexa 5;

>>Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>>Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>>Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>>Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>>Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>>Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat - Anexa 9;

>>Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 10;

>>Procedura de evaluare și selecție - Anexa 11;

>>Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 12;

>>Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 13;

>>Fișa de verificare pe teren - Anexa 14;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție - Anexa 15;

>>Declaratie prelucrare date cu caracter personal pentru solicitanti - Anexa 16;


Lansarea apelului de selecție Măsura M3/6A EURI Diversificarea activităților neagricole M19.2(M3/6A) - 02/23 – 28.02.2023 - Publicat 12.01.2023

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Documente aferente sesiunii 2_2023 (25.01.2023 – 28.02.2023)

>> Ghidul Solicitantului - Masura M3/6A - Diversificarea activitatilor nonagricole _ sesiunea 2/ 2023

>>Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>>Planul de afaceri - Anexa 2;

>>Model contract de finanțare - Anexa 3;

>>Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>>Fişa Masurii M3/6A- Anexa 5;

>>Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>>Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>>Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>>Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>>Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>>Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat - Anexa 9;

>>Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 10;

>>Procedura de evaluare și selecție - Anexa 11;

>>Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 12;

>>Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 13;

>>Fișa de verificare pe teren - Anexa 14;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție - Anexa 15;

>>Declaratie prelucrare date cu caracter personal pentru solicitanti - Anexa 16;


Lansarea apelului de selecție Măsura M3/6A EURI Diversificarea activităților neagricole M19.2(M3/6A) - 01/22 – 31.10.2022 - Publicat 12.09.2022

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Documente aferente sesiunii 1_2022 (28.09.2022 – 31.10.2022)

>> Ghidul Solicitantului - Masura M3/6A - Diversificarea activitatilor nonagricole _ sesiunea 1/ 2022

>>Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>>Planul de afaceri - Anexa 2;

>>Model contract de finanțare - Anexa 3;

>>Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>>Fişa Masurii M3/6A- Anexa 5;

>>Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>>Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>>Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>>Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>>Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>>Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat - Anexa 9;

>>Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 10;

>>Procedura de evaluare și selecție - Anexa 11;

>>Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 12;

>>Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 13;

>>Fișa de verificare pe teren - Anexa 14;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție - Anexa 15;

>>Declaratie prelucrare date cu caracter personal pentru solicitanti - Anexa 16;


Lansarea apelului de selecție Măsura M3/6A Diversificarea activităților neagricole M19.2(M3/6A) - 04/19 – 19.07.2019 - Publicat 21.05.2019

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

Documente aferente sesiunii 4_2019 (31.05.2019 – 19.07.2019)

>> Ghidul Solicitantului - Masura M3/6A - Diversificarea activitatilor nonagricole _ sesiunea 4/ 2019

>>Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>>Planul de afaceri - Anexa 2;

>>Model contract de finanțare - Anexa 3;

>>Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>>Fişa Masurii M3/6A- Anexa 5;

>>Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>>Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>>Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>>Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>>Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>>Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat - Anexa 9;

>>Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 10;

>>Procedura de evaluare și selecție - Anexa 11;

>>Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 12;

>>Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 13;

>>Fișa de verificare pe teren - Anexa 14;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție - Anexa 15;


 • Lansarea apelului de selecție Măsura M3/6A Diversificarea activităților neagricole M19.2(M3/6A) - 03/18 – 08.06.2018

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Documente aferente sesiunii 3_2018 (25.04.2018 – 08.06.2018)

>> Ghidul Solicitantului - Masura M3/6A - Diversificarea activitatilor nonagricole _ sesiunea 3/ 2018

>>Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>>Planul de afaceri - Anexa 2;

>>Model contract de finanțare - Anexa 3;

>>Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>>Fişa Masurii M3/6A- Anexa 5;

>>Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>>Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>>Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>>Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>>Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>>Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat - Anexa 9;

>>Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 10;

>>Procedura de evaluare și selecție - Anexa 11;

>>Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 12;

>>Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 13;

>>Fișa de verificare pe teren - Anexa 14;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție - Anexa 15;


 • Prelungirea apelului de selecție Măsura M3/6A Diversificarea activităților neagricole M19.2(M3/6A) - 02/17- 04.12.2017

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat


 • Lansarea apelului de selecție Măsura M3/6A Diversificarea activităților neagricole M19.2(M3/6A) - 02/17- 20.11.2017

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

 • Lansarea apelului de selecție Măsura M3/6A Diversificarea activităților neagricole M19.2(M3/6A) - 01/17- 01.09.2017

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 


Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

>>FIȘA MĂSURII M3/6A

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documente aferente sesiunii 2_2017 (02.10.2017 – 20.11.2017)

>> Ghidul Solicitantului - Masura M3/6A - Diversificarea activitatilor nonagricole _ sesiunea 2/ 2017

>>Cererea de Finanţare - Anexa 1;

>>Planul de afaceri - Anexa 2;

>>Model contract de finanțare - Anexa 3;

>>Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>>Fişa Masurii M3/6A- Anexa 5;

>>Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>>Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>>Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>>Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>>Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>>Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat - Anexa 9;

>>Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 10;

>>Procedura de evaluare și selecție - Anexa 11;

>>Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 12;

>>Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 13;

>>Fișa de verificare pe teren - Anexa 14;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selcție - Anexa 15;


Documente aferente sesiunii 1_2017 (03.07.2017 – 01.09.2017)

>> Ghidul Solicitantului - Masura M3/6A - Diversificarea activitatilor nonagricole _ sesiunea 1 / 2017

>>Cererea de Finanţare - Anexa 1 - REFACUTA;

>>Planul de afaceri - Anexa 2;

>>Model contract de finanțare - Anexa 3;

>>Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR - Anexa 4.

>>Fişa Masurii M3/6A- Anexa 5;

>>Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica - Anexa 6.1

>>Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) - Anexa 6.2

>>Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate - Anexa 6.3

>>Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M-02 - Anexa 6.4

>>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare - Anexa 7;

>>Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor ‐ Anexa 8;

>>Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat - Anexa 9;

>>Instrucţiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020 ‐Anexa 10;

>>Procedura de evaluare și selecție - Anexa 11;

>>Fișa de verificare a conformității proiectului - Anexa 12;

>>Fișa de verificare a eligibilității proiectului - Anexa 13;

>>Fișa de verificare pe teren - Anexa 14;

>>Fișa de verificare a criteriile de selecție - Anexa 15;

 

 

>

  Str. Republicii nr. 124
  Orașul Rupea, Județul Brașov
  România
  Tel: 0784/298864
         0784/298863
  Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
  Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
  Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.