Măsura M1/2A

„Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local”

Din analiza teritoriului rezultă că, deși un procent important al populației desfășoară activități agricole (peste 33% din locuitori, conform Recensământului agricol din 2010), iar suprafețele mari de pășuni și fânețe (61% din total teritoriu) favorizează sectorul de creștere a animalelor, agricultura este practicată încă la nivel de subzistență.
De altfel, analiza SWOT a reliefat ca puncte slabe: numărul redus de unități de procesare, raportat la ponderea mare de populație care este angrenată în sectorul agricol; baza materială depășită fizic și moral sau insuficientă, ceea ce conduce la costuri mari de operare și timp mai mare de realizare a lucrărilor agricole; accesul dificil la creditare.
La acestea se adaugă și problemele enumerate de fermierii în întâlnirile organizate: lipsa piețelor de desfacere sau accesul dificil pentru comercializare, inexistența unor depozite autorizate pentru produse lactate, necesitatea înființării unor centre de colectare a laptelui sau a unor mici unități de procesare lapte/carne/legume/fructe etc. O altă lipsă majoră, enunțată în majoritatea întâlnirilor, este cea a punctelor de tăiere/abatoarelor, fapt ce îi pune pe locuitorii teritoriului (majoritatea crescători de animale) în dificultate cu privire la respectarea legislației în domeniu.
În acest context, sprijinul va fi acordat pentru introducerea de tehnologie modernă și prietenoasă cu mediul, dar și pentru dezvoltarea activităților de procesare (inclusiv procesarea la nivelul fermei), dar și a rețelelor de colectare, recepție, depozitare, condiționare sau sortare.

Obiectiv de dezvoltare rurală 1: favorizarea competitivității agriculturii, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit. (a).

Obiectivul specific al măsurii M1/2A: Dezvoltarea agriculturii prin creșterea viabilității exploatațiilor, diversificarea activităților de procesare și marketing și prin valorificarea produselor locale.
Măsura M1/2A contribuie la Prioritatea 2 "Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor" și la Prioritatea 3"Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură" prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 "Investiții în active fizice" din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.
Măsura contribuie în secundar și la Domeniul de Intervenție 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale;
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare; mediu și climă.
Inovare: se vor sprijini investițiile în tehnologii și echipamente cu caracter inovator, care vor conduce la creșterea performanței exploatațiilor agricole și la obținerea de produse procesate cu înaltă valoare.
Mediu și climă: proiectele vor avea ca scop diminuarea/limitareaefectelor negative asupra mediului.

Tipuri de acțiuni (enumerarea nu este limitativă, ci exemplificativă): dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; investiții în managementul gunoiului de grajd; utilizarea unor tehnologii și echipamente care să asigure un bun management al utilizării îngrășămintelor, precum și aplicarea unor bune practici de gestionare a solului.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M1/2A "Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local" este complementară cu măsura M2/2B "Tineri fermieri și ferme mici", cu măsura M3/6A "Diversificarea activităților neagricole", măsura M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN" și măsura M7/1B "Consolidarea capitalului social".
Sinergia cu alte măsuri din SDL:Măsura M1/2A "Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local" contribuie împreună cu Măsura M2/2B "Tineri fermieri și ferme mici" la îndeplinirea Priorității 2"Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor"


 • Lansarea apelului de selecție Măsura M1/2A -  „Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local” M19.2(M1/2A) - 05/23- 24.07.2023- Publicat în 24.05.2023

           >> Descarca Apel de selectie simplificat

           >> Descarca Apel de selectie detaliat

>> GHIDUL SOLICITANTULUI Măsura M1/2A - "Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local"_Sesiunea 5, 2023

Cererea de Finanţare – Anexa 1;

Memoriul justificativ – Anexa 2;

Memoriul justificativ - Anexa 2.bb;

Memoriu justificativ Anexe2BC;

Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative - Anexa 3;

Lista UAT din zonele montane (ZM) – Anexa 4

Lista UAT din zone cu constrangeri specifice – Anexa 5

ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 - Anexa 6

Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola - Anexa 7

Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - Anexa 8

Lista rase autohtone (indigene) - ANEXA 9

Calculator Cod Bune Practici Agricole - Anexa 10

Codul de bune practici agricole dec 2016 - ANEXA 11

Model Contract de Finantare - Anexa 12

Fisa masurii 1/2A - Anexa 13

Lista actelor normative utile - Anexa 14

Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020 - Anexa 15

Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552 - Anexa 16

Anexa Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII – Anexa 17

Procedura de evaluare și selecție – Anexa 18

Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 19

Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 20

Fișa de verificare a criteriilor de selcție – Anexa 21

Fișa de verificare pe teren - Anexa 22

Declarație pe propria răspundere - notificare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 23

Consimtamant_prelucrare_date_cu_caracter_personal_pentru_solicitanti – Anexa 24

Declaratie_privind_FIRMA_IN_DIFICULTATE – Anexa 25


 • Lansarea apelului de selecție Măsura M1/2A -  „Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local” M19.2(M1/2A) - 04/23- 30.03.2023- Publicat în 19.01.2023

           >> Descarca Apel de selectie simplificat

           >> Descarca Apel de selectie detaliat

>> GHIDUL SOLICITANTULUI Măsura M1/2A - "Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local"_Sesiunea 4, 2023

Cererea de Finanţare – Anexa 1;

Memoriul justificativ – Anexa 2;

Memoriul justificativ - Anexa 2.bb;

Memoriu justificativ Anexe2BC;

Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative - Anexa 3;

Lista UAT din zonele montane (ZM) – Anexa 4

Lista UAT din zone cu constrangeri specifice – Anexa 5

ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 - Anexa 6

Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola - Anexa 7

Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - Anexa 8

Lista rase autohtone (indigene) - ANEXA 9

Calculator Cod Bune Practici Agricole - Anexa 10

Codul de bune practici agricole dec 2016 - ANEXA 11

Model Contract de Finantare - Anexa 12

Fisa masurii 1/2A - Anexa 13

Lista actelor normative utile - Anexa 14

Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020 - Anexa 15

Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552 - Anexa 16

Anexa Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII – Anexa 17

Procedura de evaluare și selecție – Anexa 18

Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 19

Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 20

Fișa de verificare a criteriilor de selcție – Anexa 21

Fișa de verificare pe teren - Anexa 22

Declarație pe propria răspundere - notificare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 23

Consimtamant_prelucrare_date_cu_caracter_personal_pentru_solicitanti – Anexa 24

Declaratie_privind_FIRMA_IN_DIFICULTATE – Anexa 25


 • Lansarea apelului de selecție Măsura M1/2A -  „Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local” M19.2(M1/2A) - 03/21- 01.11.2021- Publicat în 07.09.2021

  >> Descarca Apel de selectie simplificat

           >> Descarca Apel de selectie detaliat

>> GHIDUL SOLICITANTULUI Măsura M1/2A - "Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local"_Sesiunea 3, 2021 - (20.09.2021 – 01.11.2021).

COMPONENTA DE MODERNIZARE A EXPLOATAȚIILOR

ü Cererea de Finanţare – Anexa 1;

ü Studiul de fezabilitate conform_HG28/2008 – Anexa 2.1;

ü Studiul de fezabilitate conform_HG907/2016 – Anexa 2.2;

ü Studiul de fezabilitate-Anexa B - Anexa 2

ü Studiul de fezabilitate -Anexa C - Anexa 2

ü Anexa 3_2bb_ memoriu justificativ;

ü Anexa 3_memoriu justificativ Anexe2BC;

üAnexa_3-Memoriu_justificativ;

ü Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative – Anexa 4;

ü Lista UAT din zonele montane (ZM) – Anexa 5;

ü Lista UAT din zone cu constrangeri specifice – Anexa 6;

ü ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 - Anexa 7;

ü Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola - Anexa 8;

ü Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - Anexa 9;

ü Lista rase autohtone (indigene) - ANEXA 10;

ü Calculator Cod Bune Practici Agricole - Anexa 11;

ü Codul de bune practici agricole dec 2016 - ANEXA 12;

ü Model Contract de Finantare - Anexa 13;

ü Fisa masurii 1/2A - Anexa 14;

ü Lista actelor normative utile - Anexa 15;

ü Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020 - Anexa 16;

ü Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552 - Anexa 17;

ü Anexa Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII – Anexa 18;

ü Procedura de evaluare și selecție – Anexa 19;

ü Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 20;

ü Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 21;

ü Fișa de verificare a criteriilor de selcție – Anexa 22;

ü Fișa de verificare pe teren - Anexa 23;

ü Declarație pe propria răspundere - notificare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 24;

ü Consimtamant_prelucrare_date_cu_caracter_personal_pentru_solicitanti - Anexa 25;

ü Declaratie_privind_FIRMA_IN_DIFICULTATE – Anexa 26;

COMPONENTA DE PROCESARE

ü Cererea de Finanţare – Anexa 1;

ü Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_si_anexele_aferente - Anexa 2;

ü Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28 – Anexa 2;

ü Studiul de fezabilitate-Anexa B - Anexa 2

ü Studiul de fezabilitate -Anexa C - Anexa 2

ü 2bb_ memoriu justificativ – Anexa 3 

ü memoriu justificativ Anexe2BC - Anexa 3

ü Memoriu_justificativ - Anexa 3 

ü Lista UAT din zonele montane Anexa – 4;

ü Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene - Anexa 5;

ü Sinteza potential prelucrare produse agricole - Anexa 6;

ü Potential prelucrare produse agricole – Anexa 7;

ü Fisa Măsurii 1/2A - Anexa 8;

ü Acte normative utile - Anexa 9;

ü Lista UAT din Zone cu Constrangeri Specifice - Anexa 10;

ü Lista UAT din Zone cu Constrângeri Semnificative - Anexa 11;

ü Declaratie privind FIRMA IN DIFICULTATE - Anexa 12;

ü Intructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale - Anexa 13;

ü Angajament pe proprie răspundere privind utilizarea cofinanţării - Anexa14;

ü Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

ü Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 16;

ü Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 17;

ü Fișa de verificare pe teren - Anexa 18

ü Fișa de verificare a criteriilor de selcție – Anexa 19;

ü Declarație pe propria răspundere - notificare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 20;

ü Consimtamant_prelucrare_date_cu_caracter_personal_pentru_solicitanti – Anexa 21.


 • Prelungirea apelului de selecție Măsura M1/2A -  „Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local” M19.2(M1/2A) - 02/17- 15.01.2018

   

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat


 • Lansarea apelului de selecție Măsura M1/2A -  „Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local” M19.2(M1/2A) - 02/17- 08.01.2018

   

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

>> GHIDUL SOLICITANTULUI Măsura M1/2A - "Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local"_Sesiunea II, 2017 - (06.11.2017 – 08.01.2018).


COMPONENTA DE MODERNIZARE A EXPLOATAȚIILOR

ü Cererea de Finanţare – Anexa 1;

ü Studiul de fezabilitate conform_HG28/2008 – Anexa 2.1;

ü Studiul de fezabilitate conform_HG907/2016 – Anexa 2.2;

ü Studiul de fezabilitate-Anexa B - Anexa 2

ü Studiul de fezabilitate -Anexa C - Anexa 2

ü Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative – Anexa 3;

ü Lista UAT din zonele montane (ZM) – Anexa 3;

ü Lista UAT din zone cu constrangeri specifice – Anexa 3;

ü ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 - Anexa 4;

ü Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola - Anexa 5;

ü Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - Anexa 6;

ü Lista rase autohtone (indigene) - ANEXA 6;

ü Calculator Cod Bune Practici Agricole - Anexa 7;

ü Codul de bune practici agricole dec 2016 - ANEXA 8;

ü Model Contract de Finantare - Anexa 9;

ü Fisa masurii 1/2A - Anexa 10;

ü Lista actelor normative utile - Anexa 11;

ü Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020 - Anexa 12;

ü Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552 - Anexa 13;

ü Anexa Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII – Anexa 14;

ü Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

ü Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 16;

ü Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 17;

ü Fișa de verificare pe teren - Anexa 18

ü Fișa de verificare a criteriilor de selcție – Anexa 19;

ü Declarație pe propria răspundere - notificare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 20;

COMPONENTA DE PROCESARE

ü Cererea de Finanţare – Anexa 1;

ü Studiu de Fezabilitate_conform_HG_28 - Anexa_2a

ü Studiul de fezabilitate conform_HG907/2016 – Anexa 2.b;

ü Studiul de fezabilitate-Anexa B - Anexa 2

ü Studiul de fezabilitate -Anexa C - Anexa 2

ü Lista UAT din zonele montane Anexa – 3;

ü Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene - Anexa 4;

ü Sinteza potential prelucrare produse agricole - Anexa 5;

ü Potential prelucrare produse agricole – Anexa 6;

ü Fisa Măsurii 1/2A - Anexa 7;

ü Acte normative utile - Anexa 8;

üLista UAT din Zone cu Constrangeri Specifice - Anexa 9;

ü Lista UAT din Zone cu Constrângeri Semnificative - Anexa 10;

ü Declaratie privind FIRMA IN DIFICULTATE - Anexa 11;

ü Intructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale - Anexa 12;

ü Angajament pe proprie răspundere privind utilizarea cofinanţării - Anexa13;

ü Procedura de evaluare și selecție – Anexa 14;

ü Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 15;

ü Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 16;

ü Fișa de verificare pe teren - Anexa 17

ü Fișa de verificare a criteriilor de selcție – Anexa 18;

ü Declarație pe propria răspundere - notificare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 19;


 • Lansarea apelului de selecție Măsura M1/2A -  „Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local” M19.2(M1/2A) - 01/17- 22.09.2017

   

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat


Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

>> FIȘA MĂSURII M1/2A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

>> GHIDUL SOLICITANTULUI Măsura M1/2A - "Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local"_Sesiunea I, 2017


COMPONENTA DE MODERNIZARE A EXPLOATAȚIILOR

ü Cererea de Finanţare – Anexa 1;

ü Studiul de fezabilitate conform_HG28/2008 – Anexa 2.1;

ü Studiul de fezabilitate conform_HG907/2016 – Anexa 2.2;

ü Studiul de fezabilitate-Anexa B - Anexa 2

ü Studiul de fezabilitate -Anexa C - Anexa 2

ü Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative – Anexa 3;

ü Lista UAT din zonele montane (ZM) – Anexa 3;

ü Lista UAT din zone cu constrangeri specifice – Anexa 3;

ü ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 - Anexa 4;

ü Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola - Anexa 5;

ü Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - Anexa 6;

ü Lista rase autohtone (indigene) - ANEXA 6;

ü Calculator Cod Bune Practici Agricole - Anexa 7;

ü Codul de bune practici agricole dec 2016 - ANEXA 8;

ü Model Contract de Finantare - Anexa 9;

ü Fisa masurii 1/2A - Anexa 10;

ü Lista actelor normative utile - Anexa 11;

ü Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020 - Anexa 12;

ü Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552 - Anexa 13;

ü Anexa Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII – Anexa 14;

ü Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

ü Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 16;

ü Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 17;

ü Fișa de verificare pe teren - Anexa 18

ü Fișa de verificare a criteriilor de selcție – Anexa 19;

ü Declarație pe propria răspundere - notificare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 20;

COMPONENTA DE PROCESARE

ü Cererea de Finanţare – Anexa 1;

ü Studiul de fezabilitate conform_HG907/2016 – Anexa 2.b;

ü Studiul de fezabilitate-Anexa B - Anexa 2

ü Studiul de fezabilitate -Anexa C - Anexa 2

ü Lista UAT din zonele montane Anexa – 3;

ü Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene - Anexa 4;

ü Sinteza potential prelucrare produse agricole - Anexa 5;

ü Potential prelucrare produse agricole – Anexa 6;

ü Fisa Măsurii 1/2A - Anexa 7;

ü Acte normative utile - Anexa 8;

üLista UAT din Zone cu Constrangeri Specifice - Anexa 9;

ü Lista UAT din Zone cu Constrângeri Semnificative - Anexa 10;

ü Declaratie privind FIRMA IN DIFICULTATE - Anexa 11;

ü Intructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale - Anexa 12;

ü Angajament pe proprie răspundere privind utilizarea cofinanţării - Anexa13;

ü Procedura de evaluare și selecție – Anexa 14;

ü Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 15;

ü Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 16;

ü Fișa de verificare pe teren - Anexa 17

ü Fișa de verificare a criteriilor de selcție – Anexa 19;

ü Declarație pe propria răspundere - notificare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 19;


Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.